Brillant Hotel


ƯU ĐÃI ẨM THỰC

BRILLIANT HONORS

Gain access to exclusive offers privileges and much more

  Khi trình thẻ hội viên còn hiệu lực, hội viên sẽ được giảm giá môt suất ăn khi ̣
dùng bữa với tối thiểu 1 khách. Phần ưu đai cho hóa đơn ̃ áp dung đối với bữa ăn

đó được tính bằng cách chia tổng giá tri ̣hóa đơn bữa ăn đó cho số người cùng ăn trên một bàn và trừ đi số tiền phải trả trên hóa đơn gốc.
ll.
- Ưu đai giảm giá đư ̃ ơc t ̣ ính như sau:
o Hội viên và một (1) khách = giảm giá 50% tổng hóa đơn bữa ăn.
o Hội viện và hai (2) khách = giảm giá 33% tổng hóa đơn bữa ăn.
o Hội viện và ba (3) khách = giảm giá 25% tổng hóa đơn bữa ăn.
o Hội viện và bốn (4) khách = giảm giá 20% tổng hóa đơn bữa ăn và v.v.
o Hội viên dùng bữa một mình = giảm giá 20% tổng hóa đơn bữa ăn

- Ưu đãi dùng bữa áp dụng đối với hầu hết các bữa ăn tiêu chuẩn (như bữa sáng,
bữa sáng muôn, bữa trưa và bữa tối) và phải trình thẻ hội viên đang có hiệu lực ̣
khi dùng bữa để được ưu đãi. Các hội viên cần kiểm tra những nhà hàng thuộc
tập đoàn Brilliant để đảm bảo được hưởng ưu đãi này.

- Giảm giá đồ uống 15% áp dụng cho tối đa 25 người.

- Ưu đãi dùng bữa không áp dụng đối với dùng bữa trong phòng riêng, trong các tiệc lớn và các sự kiện tổ chức trong phòng hội nghị.
- Ưu đãi dùng bữa chỉ áp dụng cho thực đơn đặt món và không áp dụng đối với
- Mỗi bàn chỉđươc ̣ áp dung một thẻ hội viên cho m ̣ ỗi bữa. Nếu đặt bàn theo nhóm
và có nhiều hơn 1 thẻ hội viên, không đươc dùng nhiều thẻ để chia hóa đơn hoặc ̣
chia theo bàn.

- Ưu đãi dùng bữa không đươc áp dụng trong các sự kiện đặc biệt như Ngày lễ ̣ lớn
ở Việt Nam, Noel, Giao thừa, v.v.

- Không sử dụng đồng thời thẻ hội viên chính và phụ tại cùng khách sạn và/hoặc

trong cùng bữa ăn để hưởng thêm ưu đãi dùng bữa.